-------Chờ người nơi ấy-------

--- ổ độc tôn chủ 6li2 F/VVS1 ------

---- những thứ là đẳng cấp, thì không cần diễn tả bằng lời -------

CHIA SẺ:

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận sẽ được phê duyệt trước khi được hiển thị